اخبار ۱

جزئیات اخبار ۱ من متوجه شدم که نسبت به غذاهایی که طبیعی نیستند واقعا سختگیر هستم . من فکر می کردم هر چیزی که طبیعی است، بهتر است. اما مشخصا این موضوع درست نیست.